Ở tỉnh Kanagawa, các cộng đồng và tổ chức nước ngoài tham gia vào các hoạt động khác nhau.
Bạn có thể đáp ứng với việc tư vấn của bạn bè của bạn, vượt qua trên thông tin hữu ích cho cuộc sống của bạn,
Để phổ biến văn hóa cho xã hội Nhật bản,
Giới thiệu về cộng đồng nước ngoài và các tổ chức Kanagawa.
Các hoạt động trao đổi được thực hiện trong cộng đồng.
tình nguyện viên, ủng hộ và những người làm việc cùng nhau.
Chúng tôi có thể tìm kiếm bạn.
Nếu bạn có cơ hội, hãy xem các hoạt động của cộng đồng và các tổ chức.

・Suy nghĩ về "cộng đồng nước ngoài" và "cư dân nước ngoài"
・Giới thiệu về liên kết đến trang web này
  • Tổ chức quốc tế Kanagawa
  • Kanagawa, Kokou, Netowaku, Saito
  • Bản đồ của lớp học tiếng Nhật Kanagawa, học bổ sung lớp học, và mẹ Tongue lớp học
  • Bản đồ học tập Nhật bản Kanagawa
  • Bản đồ lớp học bổ sung Kanagawa Learning
  • Bản đồ lớp học tiếng mẹ Kanagawa